เงื่อนไขการชำระเงินผ่านระบบออนไลน์


นโยบายความเป็นส่วนตัว

   ข้อมูลที่ถูกรวบรวม

คลินิกฯ จะรวบรวมข้อมูลเฉพาะเท่าที่จำเป็นสำหรับการลงทะเบียนเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นความสมัครใจของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ ซึ่งคลินิกฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าในระหว่างการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ของคลินิกฯ

   การรักษาความลับของข้อมูล

ข้อมูลส่วนตัวของท่าน อาทิเช่น ข้อมูลบัตรเครดิต เลขที่บัญชีธนาคาร จะถูกเก็บเป็นความลับ คลินิกฯ จะไม่เปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ก็ตามของท่านให้กับบุคคลภายนอก ซึ่งเว็บไซต์ของเราจะมีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับการรักษาความปลอดภัย เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทั้งหมดของลูกค้าถูกเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัยตลอดเวลา


นโยบายการปฏิบัติตาม

   นโยบายนี้แสดงให้เห็นว่าคลินิกฯ จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างไร ตัวอย่างเช่น หลังจากที่คนไข้โทรศัพท์หรือติดต่อคลินิกฯ จะมีเจ้าหน้าที่ของเราติดต่อกลับเพื่อดูว่าคนไข้ต้องการบริการประเภทใด จากนั้นคลินิกฯ จะจัดทำใบเสนอราคาเกี่ยวกับบริการการรักษาที่เหมาะสมพร้อมด้วยเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ หากคนไข้ยอมรับและเห็นด้วยจึงจะสามารถดำเนินการรักษาต่อไปได้


เงื่อนไขการใช้บริการชำระเงินผ่านระบบออนไลน์

   1. ผู้ใช้บริการต้องกรอกข้อมูลที่จำเป็นให้ถูกต้อง เช่น เลขประจำตัวผู้ป่วย เลขที่ใบแจ้งหนี้ วิธีการชำระเงิน หากพบว่าผู้ใช้บริการให้ข้อมูลเท็จอันเป็นส่วนที่มีสาระสำคัญ คลินิกฯ ขอปฏิเสธการรับชำระเงินทุกกรณี

   2. การทำธุรกรรมทางการเงินของผู้ใช้บริการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ จะต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมก่อนทุกครั้ง

   3. การชำระเงิน การขอคืนเงิน หรือยกเลิกรายการธุรกรรมผ่านเว็บไซต์ จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขทางกฎหมายหรือข้อตกลงระหว่างคลินิกฯ กับผู้ใช้บริการโดยตรง รวมถึงเงื่อนไขของธนาคารเจ้าของบัตรเครดิต, เดบิต / ธนาคารเจ้าของบัญชีที่เกี่ยวข้อง


Policy for Payment Gateway


Privacy Policy

   Collected Information

We only collect the information that needed for the registration procedure at our website. The information that we gathered are voluntarily submitted by the customers to us. We collect customer's personal information during the account registration on our site.

   Confidentiality

Your personal information such as credit cards details, bank account numbers are well kept secret and confidential with us. We will never share any of your personal details to any third party. Our sites do apply appropriate security application in order to keep all the customers information safe at all times.


Fulfillment Policy

   This policy can generally explain how we will service our potential customers. For example, when someone contacts us, one of our medical team members will contact the customers. After that, we will provide a quotation of appropriated treatment service with price, time-line and the general terms & condition. Once the customers agree or accept, they are able to participate the treatment accordingly.


Online Payment Conditions

   1. The customer needs to complete the correct information for example: patient ID, invoice number, payment channel. In case of inaccurate information significantly, clinic may reject the payment soever.

   2. For any financial transactions performed by the customer who is under 18 years old, the transaction always needs to be approved by his/her parents or the legal guardian.

   3. The settlement, refund or cancellation of any transactions through our website will be adhered to the law or the agreement between Prime Fertility Clinic and the customer directly including terms & conditions of cardholder’s bank / relevant banks.


在线支付服务协议


私人政策

   收集个人信息

当客户注册使用本诊所的网站时,我们将在您注册的过程中收集主要信息,收集信息之前必须通过客户或使用医疗服务者的同意。

   信息保密

我们将把您的个人信息,例如:信用卡信息、银行账号等进行保密,也不会对外公开或向任何第三方提供您的信息,为了随时都能确保客户信息安全,我们网站将采取 技术措施和其他必要措施确保客户信息安全。


策略遵从

   该政策指示我们怎么满足客户的需求 ,列如:客户打来电话或联系我们后,我们将会给客户打回电话以及询问关于客户需要的医疗服务,然后再给客户发报价单和医疗服务条款条件。若客户同意就进行医疗。


使用在线支付服务的条件

   1. 使用该服务者必须填写正确的信息,例如:患者号、发票号、付款方式,若使用服务者填写虚假信息,本诊所会拒绝在线支付服务。

   2. 若使用者是未满18周岁的未成年人,应在父母或监护人监护、指导并获得父母或监护人同意情况进行金融交易。

   3. 通过我们网站在线支付、退款或取消交易,必须按照法律法规或PRIME珍珠 生殖中心与使用者的协议,包括办理信用卡、借记卡、银行账户的相关银行的条件下。